top of page

תקנון

תקנון אתר מובידיק

1. מבוא:

א. “מובידיק" הינו אתר המשווק מזון וציוד לחיות מחמד ללקוחות בישראל להלן: “האתר” או "החנות"”. אתר "מובידיק" פועלת כחנות וירטואלית בכתובת www.mobidik.co.il ומעניק למבקר או הרוכש בו להלן:  "הלקוח" שירותי מידע וקנייה של מזון וציוד נלווה לחיות מחמד

ב. מובידיק הינו אתר למכירת מזון וציוד לבעלי חיים והשימוש ו/או הקניה בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה

ג. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד
ד. הינך מתבקש לקרוא את תקנון האתר בעיון, בהרשמה לאתר ובביצוע פעולות במסגרתו על ידך הינך מאשר כי קראת את התקנון, וכי הינך מסכים ומאשר את כל הוראותיו, והוא מהווה הסכם מחייב בין הגולשים והמשתמשים באתר לבין בעלי האתר. תהליך ההזמנה והרכישה באתר יהיו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה

ה. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות

ו. כל המבצע פעולה ו/או רכישה באתר מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון ותנאי האתר ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם
ז. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ללקוח המשתמש באתר (להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש"). ללקוח לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי האתר ובעליו בגין עדכון ו/או שינוי כאמור, לפיכך הינך מתבקש מעת לעת כאשר אתה מבצע קניות באמצעות האתר לקרוא את התקנון
ח. בעלי האתר רשאים לשנות או להפסיק בכל עת את פעילותו ללא הודעה מוקדמת
ט. האתר מיועד לשימוש לציבור הגולשים בישראל בלבד
י. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר ללקוח מסוים להזמין מוצרים מהאתר מכל סיבה שהיא, וזאת ע"פ שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בנימוק או הסבר

 

2. תנאי רכישה באתר:

א. רשאי לבצע רכישה באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 16 שנים וברשותו תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק עבורו כחוק באחת מחברות האשראי הישראליות

ב. החברה רשאית למנוע מגולש לרכוש מוצרים ו/או שירותים באתר באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה כל כך מראש

ג. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצע הפעולות באתר

ד. במידה וישנו קישור ("לינק") באתר המפנה לאתרים האחרים לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים,למידע המתפרסם בהם ו/או כל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לגולש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע בשירותים באמצעות הקישור הנמצא באתר

ה. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על המוצרים ו/או השירותים שנרכשו לאחר השינוי.

ו. המחירים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת

ז. בעת ביצוע רכישת מוצרים באתר, יידרש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, ת”ז, כתובת, טלפון ופרטי כרטיס אשראי. הפרטים ישמרו בחברה ולא יועברו לגורם אחר

ח. החברה מתחייבת שתעשה ככל שביכולתה ע”מ לשמור על פרטיות הנתונים שישמרו במערכת ומתחייבת לא להעביר פרטי לקוחות לצד ג’.

ט. הגשת פרטים כוזבים, הינה עברה על החוק. החברה רשאית לנקוט באמצעים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים לרבות במקרה שנגרם נזק לחברה ע”י הגשת רישום כוזב

י. החברה לא תישא באחריות על פעילות לא חוקית שתתבצע ע”י משתתפי המכירה ו/או ע”י כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של החברה.

יא. החברה רשאית לבטל מכירה ו/או מבצע ע”פ שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל.

יב. החברה תהא רשאית לבטל את הרכישה כולה או חלקה בכל אחד מהמקרים דלהלן:    

יב.א. במקרה וגורמים יגישו מידע כוזב ו/או חלקי ו/או שאינו מדויק.

יב.ב. ו/או במקרה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או במידה ומפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את אפשרות ביצוע הרכישה כולה או חלקה

יב.ג. במקרה של תקלות במחשוב ו/או בכל גורם תקשורת אחר שיפגע ביכולת השלמת הרכישה.

יב.ד. ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון שימנע ו/או יפגע בתהליך הרכישה ו/או הספקתם של המוצרים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לסגור את האתר ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החיוב יתבצע רק אם המוצר זמין במלאי ובהתאם לאספקת הלקוח. כמות המוצרים המוצעת למכירה בכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי הנתון לשיקול דעתה של החברה

יג. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד

יד. במקרה של טעות בהדפסה, בתיאור ו/או בתמונת המוצר ו/או במחירו ו/או בתנאי התשלום ו/או בקבלת נתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית, כולה או חלקה, אך אינה חייבת לבטל

טו. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

טז. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית ( אם יהיה כזה!) , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה

יז. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו

 יח. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת
יט. נפלה טעות  חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים

כ. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד

כא. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתפות במכירה ו/או במכרז (אם יהיה כזה!) והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי
כב. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד

כג. הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית של הלקוח

כד. באם נפלה טעות בתיאור הפריט באתר החברה, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר

כה. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.

כו. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברות היצרניות ואין בהצגתם המלצה או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של

המוצרים,תכונותיהם,טיבם,שמות היצרנים וכיו"ב

כז. החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים סופקו היו פגומים,מקולקלים,או בלתי תקינים

כח. החברה מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע,יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן

כט. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי

ל. החברה אינה אחראית לשימושים שיעשו ע"י הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה

לא. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, בעיות הקשורות לחברת השליחויות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, יחד עם זאת הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש

לב. לעתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.בכל מקרה של פער מהותי החברה תציין זאת באתר, אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר לא יחייב הדבר את העסק, והעסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן

לג. המוצרים המוצגים באתר הינם חדשים וראויים למכירה

לד. מובידיק עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי
לה. אם המוצרים חסרים במלאי, תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון, כפי שנמסר ע”י הרוכש בתהליך הרכישה
במקרה שכזה, מובידיק שומרת לעצמה את הזכות להציע לרוכש הצעות חילופיות, במידה והרוכש יבחר מוצר אחר חלופי, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש
במידה והרוכש יסרב לחלופות המוצעות, ההזמנה תמחק וכרטיס האשראי לא יחוייב ו/ כספכם יוחזר במלאו

לו. האתר רשאי לשנות בכל עת לפי ראות עיני בעליו את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, ולהחליף או להוסיף מוצרים לרשימת המוצרים או להוציא מוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי
לז. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את האתר
לח. יתכן ויופיעו באתר גם מוצרים שאינם נמצאים בהכרח במלאי, במקרה זה, וכאשר הוזמנו מוצרים שאינם קיימים במלאי, הלקוח פוטר את האתר מהתחייבות כלשהי לספק לו את המוצר, וכמובן שהלקוח לא יחוייב בגין המוצר שלא סופק
לט. האתר נועד למכירה לצרכנים או סיטונאים, אולם, האתר שומר לעצמו את הזכות על פי שיקול דעתו הבלעדי למנוע מכירת מוצרים כלשהם ללקוח מעבר לכמות מסויימת, ולקבוע תעריפים שונים לכמויות סיטונאיות
מ. מחיר המוצרים הנמכרים באתר ישתנה ע"פ שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר וללא צורך במתן כל הודעה מראש
מא. מחירי המוצרים באתר אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים בערוצים או פלטפורמות אחרות,ברשתות חברתיות ו/או חנויות פיזיות. מובידיק רשאית להציע הנחות פרטניות ו/או כוללות על פי שיקול דעתה. בכל מקרה המחירים המופיעים באתר הם המחירים הקובעים לגבי כל רכישה של מוצרים המבוצעת דרך האתר
מב. פרסום ו/או הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכישתם

 

3.תנאי אספקת המוצרים:

א. המשלוח חינם בקנייה מעל מינימום הזמנה

בהזמנה פחות מהמינימום יתווספו דמי משלוח כמפורט בדף ההזמנה:

תושבי תל אביב בהזמנה פחות מהמינימום (200 ₪), יתווספו דמי משלוח בסך- 30 ש”ח.

תושבי תל אביב והסביבה אנו עושים כל מאמץ לספק את הסחורה כבר ביום ההזמנה, ובתוך זמן קצר ככל האפשר, ומשתדלים להתאים עצמנו לדרישת הלקוח

שאר אזורי הארץ – ע”פ תנאי דואר ישראל וחברות המשלוח ובאזורים מסוימים יגיע שליח מטעמנו – תיאום מראש חובה

ב.החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, ימים במשמעות "ימי עסקים" .
ג. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

ד. מובידיק שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת או לבטל כל עיסקה גם לאחר ההזמנה.

ה. אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל במלאי, בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי שווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.

ו. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
ו1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
ו2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
ו3. כל סיבה שאינן בשליטת החברה
ו4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
ז. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

ח. מובידיק תספק את המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה או בתיאום אישי מול הלקוח במידה וכתובת היעד אינה הכתובת שהוקלדה בדף ההרשמה.

 

4.התשלום:
א .התשלום בגין ההזמנה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ, ואשר פרטיו נמסרו ע"י הלקוח במועד הרשמתו לאתר או בעת הזמנה טלפונית , ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים.
ב. התשלום עבור המוצרים שהוזמנו יהיה לפי מחירם במועד ביצוע ההזמנה, אולם במקרים בהם חל שינוי משמעותי במחיר פריט כלשהו, האתר שומר לעצמו את הזכות להתקשר ללקוח ולהודיעו על השינוי במחיר, וללקוח תהיה האפשרות לאשר את ההזמנה לפי המחיר המעודכן או לבטל את הזמנת הפריט
ג. סכום התשלום בגין ההזמנה יכלול את התשלום בגין דמי המשלוח כפי שאלו מפורטים באתר. 'מובידיק' שומר לעצמו את הזכות לעדכן סכומים אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי

ד. המחירים המוצגים באתר כוללים מעמ

 ה. המחיר אפס ש"ח הכתוב במוצרים הינו לא המחיר של המוצר אלא המחיר לא ידוע והוא יבורר עם החנות מובידיק במעמד ההזמנה

 

 

5.מדיניות ביטולים והחזרות מוצרים:

א. מוצר יוחזר כאשר הוא שלם ללא פגיעה או פגם מכל סוג שהוא; המוצר יהיה במצב חדש באריזתו המקורית מבלי שהאריזה נפגמה, לא יתקבל מוצר שנפתח ו/או נעשה בו שימוש.

ב. על הלקוח מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוות אותו לתעודת משלוח או חשבונית שתצורף למשלוח בעת האספקה.
ג. במקרה של אספקת מוצרים פגומים ו/או מקולקלים או במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, לשירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של הלקוח בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.
ד. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה או ההחלפה או ההחזרה של המוצר או זיכוי כספי ללקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
ה. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את הלקוח בדמי משלוח.

ו. הודעה על ביטול העסקה תימסר באמצעות שליחת דוא"ל חברה (mobidik@hotmail.com). או בטלפון \ פלאפון .

ז. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

ח. ניתן לבצע החלפה של פריטים שנרכשו באתר עד 14 יום מיום קבלת המוצר.
ט. ההחלפה תתבצע בחנות בתל אביב בלבד, בתנאי שלא נעשה בהם שימוש וכנגד קבלה או פתק החלפה.

י. לא ניתן להחזיר מוצר במקרה שהוזמן או יוצר במיוחד עבור הלקוח או מוצר שנעשה בו שימוש

אנו לא מבצעים החלפות / החזרות מבית הלקוח, על הלקוח להגיע באופן עצמאי אל החנות בכתובת: אצ"ל 93 תל אביב.

יא. האתר יהא רשאי לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך ללקוח הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב הלקוח בתשלום בגין ההזמנה, האתר יהיה רשאי לשנות הזמנה ולא לספק מוצר שאיננו נמצא במלאי ו/או שהלקוח לא אישר את הספקתו במחיר מעודכן, וזאת ללא הודעה מראש ללקוח. במקרה של אי אספקת מוצר כאמור יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
יב. החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות שירות הלקוחות של האתר, כפי שתקבע מעת לעת.

כל הרוכש מוצר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן- התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר\ים..

על הלקוח לספק הוכחת קנייה המעידה על עצם ביצוע העסקה כולל אמצעי התשלום.

יג. לא יינתן זיכוי או החזר כספי בגין דמי משלוח.

 

6.קניין רוחני:

א. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החנות מובידיק

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה. התכנים המוצגים באתר, המוצרים, תמונות, קטעי וידאו, גרפיקה, סמלי מסחר ומידע עיוני באתר מוגנים ע''י זכויות יוצרים, חלקם שייכים לחנות וחלקם שייכים לגורמי צד שלישי

ג. כל אדם, חברה, תוכנה, המשתמשים באתר אינם רשאים לערוך את תוכן האתר ולהשתמש באתר בכל צורה אשר נוגדת את מטרתו של האתר

 

7.אבטחת מידע פרטיות בחנות

א. אתר 'מובידיק' נתמך ע"י חברת WIX בכדי לאפשר לכם להנות מקנייה בטוחה לחלוטין. באתר מופעלים מנגנוני הגנה מתקדמים על מנת לאבטח את המידע בו .
ב. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהאתר עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט וזאת על מנת להגן על המידע המצוי באתר. למרות האמור לעיל, ידוע למשתמש כי השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים במערכות המבוססות רשתות תקשורת, וכי על אף המאמצים שמשקיע האתר, אין אפשרות לאבטחה מוחלטת כנגד חדירה לאתר. בשום מקרה, האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים לנזק שנגרם למשתמש בעקבות פריצה כאמור ולא יהיו אחראים בגין העברת מידע אודות המשתמש לצד ג' כלשהו ו/או פרסום המידע ו/או כל שימוש אחר שיעשה במידע הנוגד הוראות כל דין.
ג. המשתמש מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכדומה.

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע.
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

ד. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

8.דין שיפוט:

א. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.

ב. בכל מקרה של מחלוקת תהיה לבית המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתביעה.

 

מדיניות פרטיות:

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש. השימוש באתר מותנה במסירת פרטים מזהים נכונים.

פרטייך האישיים (כולל כתובת דוא"ל) ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר החברה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת מוצרים מבוקשים וקבלתם ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך.

חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן: "ההרשמה"). על כן, הנך מצהיר בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, כמו כן במידה אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

מובידיק לא תשא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

 

הלקוח מצהיר, כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצידו להימנות על תפוצת הדיוור הישיר במייל, מסרונים ו/או כל סוג תקשורת אחר של בעלי האתר או מי מטעמם.
בהצטרפותו לאתר, הלקוח מאשר לאתר לכלול אותו ברשימת לקוחותיו ולעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידו במועד ההרשמה ו/או שיצטברו אודותיו במהלך השימוש באתר, על מנת ליצור קשר איתו  במייל, מסרונים ו/או כל סוג תקשורת אחר ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר או בנוגע לשירותים נוספים.

מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית ע"פ החוק ובמקרה שכזה  mobidik.co.ilשומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכירה ואף לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים.

 

מדיניות פרטיות:

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש. השימוש באתר מותנה במסירת פרטים מזהים נכונים.

פרטייך האישיים (כולל כתובת דוא"ל) ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר החברה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת מוצרים מבוקשים וקבלתם ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך.

חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן: "ההרשמה"). על כן, הנך מצהיר בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, כמו כן במידה אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

מובידיק לא תשא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

 

הלקוח מצהיר, כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצידו להימנות על תפוצת הדיוור הישיר במייל, מסרונים ו/או כל סוג תקשורת אחר של בעלי האתר או מי מטעמם.
בהצטרפותו לאתר, הלקוח מאשר לאתר לכלול אותו ברשימת לקוחותיו ולעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידו במועד ההרשמה ו/או שיצטברו אודותיו במהלך השימוש באתר, על מנת ליצור קשר איתו  במייל, מסרונים ו/או כל סוג תקשורת אחר ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר או בנוגע לשירותים נוספים.

מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית ע"פ החוק ובמקרה שכזה  mobidik.co.ilשומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכירה ואף לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים.

                               

 

המחויבות שלנו להגנת הפרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

מה אנחנו עושים עם המידע
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו').המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

**

המחיר "אפס ש"ח" הכתוב במוצרים הינו לא המחיר של המוצר והמוצר לא ינתן או ימכר ללקוח במחיר הזה.  אלא שהמחיר לא ידוע אז רשום "אפס ש"ח" והוא יבורר עם הנהלת החנות "מובידיק" במעמד ההזמנה

טל"ח

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל החברה ב-
טלפון 0532737479
EMAIL : Mobidik@hotmail.com
 

Animal Kingdom
bottom of page